Amblypterus mansoni takamukui[芒果天蛾][00017844]

Amblypterus mansoni takamukui[芒果天蛾][00017844]

典藏者
林業試驗所昆蟲標本館

詳細資料

學名
(Subspecies) Amblypterus mansoni takamukui
鑑定者
吳士緯2 S. Wu
鑑定時間
2007-10-12
採集地點
台灣 高雄縣 扇平
地圖上標記點經由 林業試驗所昆蟲標本館 校正
採集時間
1987-06-22
保存方法
性別
館號
FACT-00017844
備註
96年數位典藏計畫
檔案列表