Catocala intacta taiwana[完光裳夜蛾][00006561]

Catocala intacta taiwana[完光裳夜蛾][00006561]

典藏者
林業試驗所昆蟲標本館

詳細資料

學名
(Subspecies) Catocala intacta taiwana
鑑定者
L. Ronkay
採集地點
台灣 宜蘭縣 福山
地圖上標記點經由 林業試驗所昆蟲標本館 校正
採集時間
1995/06/27
保存方法
館號
FACT-00006561
備註
98年數位典藏計畫
檔案列表